„Еврокохезия“ ЕООД е фирма специализирана в разработване на проектни предложения за безвъзмездно финансиране,  маркетингови стратегии, управление и администриране на проекти и бизнес консултиране. Предлагаме следните услуги:

1. Индивидуална консултация: Предлагаме на Вашето внимание индивидуална консултация (лична среща или онлайн). Индивидуалната консултация ще Ви помогне да се определи дали сте подходящ кандидат по определена схема или дали идеята Ви е приложима.

2. Предпроектно проучване и консултиране:
Анализ на идеите и нуждите на клиента, на базата на който се прави избор за подходяща програма за безвъзмездно финансиране;
Избор на програма за безвъзмездна помощ;
Изготвяне на доклад/презентация с подходящите програми за кандидатстване които са подходящи за Клиента, като информацията е за определен период от време (например шест месеца).

3. Разработване на проектни предложения:
Ние Ви предлагаме подготовка на проектното предложение, попълване на формуляра за кандидатстване, бизнес план, заявлене, изготвяне на бюджета, консултации във връзка с подкрепящите документи, консултации и изясняване на специфични въпроси, консултации по окомплектоването и предаването на проекта; допълнителни консултации и подготовка на документи, които могат да бъдат изискани при етап оценка на проектното предложение.

4. Управление и администриране на проекта:
Цялостно управление на одобрени проекти: изготвяне на технически доклади, описи и финансови отчети; консултации по изпълнение на дейностите и разходване на одобрените средства; подаване на междинни/финални отчети;
Поддържане на редовна кореспонденция и съгласуване на всеки етап от проекта с Управляващия орган;
Изготвяне на тръжна документация съгласно ПМС 118/20.05.2014 г. и/или Закона за обществените поръчки

5. Разработване на маркетингови стратегии и бизнес планове – Предлагаме на Вашето внимание услуга по разработване на стратегия за Вашата фирма. Стратегията включва идентифициране на основните цели на предприятието, SWOT – анализ, реклама и продажби, тенденции за развитие и др.

Новини