Обявена е програма "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" за стартиращи компании, които са които са създадени  преди не  повече от три години. Процедурата по оперантивна програма "Иновации и конкурентноспособност" е с краен срок за кандидатстване 05.05.2016  година. По новата процедура щи се финансират проекти, насочени към разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена (процесова)  иновация. Предложенията трябва да попадат в  някоя от четирите приоритетни области на "Иновационната стратегия за интелигентна специализация - информационни и комуникационни технологии, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии в креативни и рекреативни индустрии. Всеки кандидат може да подаде само едно предложение. Предвидените проекти трябва да бъдат изпълнени врамките на две години. Финансирането ще се предоставя по режим de minimis, като всеки проект може да получи между 50 000 лв. и  391 166 лева. Фирмите могат да получат до 90% от стойността на проетка като безвъзмездна помощ.

Програми

1     Подмярка 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА", Мярка 4 "Инвестиции в материални активи" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020

Подмярка 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА", Мярка 4 "Инвестиции в материални активи" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020

Приемът на проектни предложения по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 стартира на 14 април с отварянето на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи”.Бюджетът, който ще бъде...
Read more 
2     Предлагаме на Вашето внимание услуги по отчитане на проекти по Схема „Младежка заетост“

Предлагаме на Вашето внимание услуги по отчитане на проекти по Схема „Младежка заетост“

В случай, че сте одобрен работодател по схема „Младежка заетост“, можете да се възползвате от нашите услуги при подготовка на документацията за отчитане на разходите по проекта. Нашите специалисти ще са изцяло на ваше разположение във връзка с...
Read more 
3     Програма "НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"

Програма "НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"

Стартира  процедура „Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. По програмата  се финансират проекти за наемане и обучение на безработни и неактивни лица. Размерът на безвъзмездната помощ е от 50 000 лв. до 391 166 лв., а финансирането 100% за микро (с...
Read more 
4     Програма "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"

Програма "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"

Обявена е програма "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" за стартиращи компании, които са които са създадени  преди не  повече от три години. Процедурата по оперантивна програма "Иновации и конкурентноспособност" е с краен срок за...
Read more 
5     Програмата INTERREG V-A Румъния-България

Програмата INTERREG V-A Румъния-България

Програмата INTERREG V-A Румъния-България и Първата покана за набиране на проектни предложения Приоритетна ОС 1 - Добре свързан регионСпецифична цел 1.1 Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри...
Read more 
6     ПРОЦЕДУРА: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП"

ПРОЦЕДУРА: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА“ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020”ПРОЦЕДУРА: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“I. Допустими кандидати:• Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона закооперациите;• Да са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за...
Read more