Програмата INTERREG V-A Румъния-България и Първата покана за набиране на проектни предложения
 
Приоритетна ОС 1 - Добре свързан регион
Специфична цел 1.1 Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T транспортни мрежи
Специфична транспортна безопасност Цел 1.2 Повишаване на пътища и маршрути на морския транспорт
Приоритетна ОС 2 - A зелен регион
Специфична цел 2.1 Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство
Специфична цел 2.2 Да се повиши устойчиво управление на екосистемите от трансграничния регион
Приоритетна ОС 3 - сигурен регион
Специфична цел 3.1 Да се подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион
PA 4 - квалифициран и приобщаващ регион
Специфична цел 4.1 Да се насърчи интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила
PA 5 - Ефективен регион
Специфична цел 5.1 Да се повиши капацитета на сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество.
 
Финансиране
 Интензитет – 98%
 2% трябва да осигури кандидатът
 
Допустими кандидати
 Кандидатите трябва да отговарят на набор от изисквания, свързани с техния правен статут, географско местоположение, професионална и финансова основа.
Да са румънски или български нестопански организации, законно учредена в съответствие с националното законодателство на държавата, на чиято територия те се намират;
Да са неправителствени организации (асоциации или фондации), операторите от публичния сектор, органи, регулирани от публичното право, местни / регионални / национални власти
Имат стабилни и достатъчни източници на финансиране, за да се осигури непрекъснатост на работата на организацията им по време на проекта и, ако е необходимо, да участва във финансирането му;
Да може да докаже способността си за управление дейностите по проекта;
Да бъде орган / институция имаща право да предприеме действия в областта / областите, обхванати от проекта;
Да имат седалище в допустими трансграничния регион или;
са организации, чиито седалища не се намират в избираемата област, но се намира в Румъния или България и имат местни / регионални клонове с правен статут (юридическо лице), създаден в избираемата зона.
Да са румънски или български национални публични органи, чиято област на компетентност, установени с нормативни актове, се простира до избираемата област на програмата.
Кандидатите, разположени в Румън ...

Програми

1     Подмярка 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА", Мярка 4 "Инвестиции в материални активи" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020

Подмярка 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА", Мярка 4 "Инвестиции в материални активи" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020

Приемът на проектни предложения по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 стартира на 14 април с отварянето на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи”.Бюджетът, който ще бъде...
Read more 
2     Предлагаме на Вашето внимание услуги по отчитане на проекти по Схема „Младежка заетост“

Предлагаме на Вашето внимание услуги по отчитане на проекти по Схема „Младежка заетост“

В случай, че сте одобрен работодател по схема „Младежка заетост“, можете да се възползвате от нашите услуги при подготовка на документацията за отчитане на разходите по проекта. Нашите специалисти ще са изцяло на ваше разположение във връзка с...
Read more 
3     Програма "НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"

Програма "НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"

Стартира  процедура „Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. По програмата  се финансират проекти за наемане и обучение на безработни и неактивни лица. Размерът на безвъзмездната помощ е от 50 000 лв. до 391 166 лв., а финансирането 100% за микро (с...
Read more 
4     Програма "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"

Програма "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"

Обявена е програма "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" за стартиращи компании, които са които са създадени  преди не  повече от три години. Процедурата по оперантивна програма "Иновации и конкурентноспособност" е с краен срок за...
Read more 
5     Програмата INTERREG V-A Румъния-България

Програмата INTERREG V-A Румъния-България

Програмата INTERREG V-A Румъния-България и Първата покана за набиране на проектни предложения Приоритетна ОС 1 - Добре свързан регионСпецифична цел 1.1 Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри...
Read more 
6     ПРОЦЕДУРА: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП"

ПРОЦЕДУРА: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА“ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020”ПРОЦЕДУРА: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“I. Допустими кандидати:• Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона закооперациите;• Да са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за...
Read more