ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020”
ПРОЦЕДУРА: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“
I. Допустими кандидати:
• Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите;
• Да са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни
предприятия.
• Да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата
на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
• Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени
финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-
кандидат, както следва:
Микро предприятие ≥ 175 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
• Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в
Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи
сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични
продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на
музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без
косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели;
производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.
II. Допустими дейности:
1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или
2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите
продукти и услуги, и/или
3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията
и/или
4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност
и ефикасност в производствения процес.
Важно: Горните дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални
и нематериални активи, свързани със:
− създаването на нов стопански обект;
− разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.
Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко три години след
изпълнението на инвестицията.
III. Допустими разходи:
➢ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи
дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
➢ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за
изпълнението на дейностите по проекта.
IV. Размер на безвъзмездната помощ:
Минимален и максимален  размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:
Микро предприятия   -  от 100 000 лв.  до 500 000 лв.
Малки предприятия -  от 200 000 лв. до 750 000 лв.
Средни предприятия  - от 300 000 лв. до 1 000 000 лв.

V. Интензитет на помощта:
Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на
предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта:
Микро и малки предприятия, които изпълняват проекти на територията на Югозападен район за планиране( ЮЗР) - 45 %
Микро и малки предприятия, които изпълняват проекти извън  територията на Югозападен район за планиране( ЮЗР) - 70 %
Средни предприятия,   които изпълняват проекти на територията на Югозападен район за планиране( ЮЗР) - 35 %
Средни предприятия,   които изпълняват проекти извън територията на Югозападен район за планиране( ЮЗР) - 60 %
VI. Продължителност на проектите:  до 18 месеца
VII. Начин на подаване на проектните предложения – електронно, чрез ИСУН 2020 с
Квалифициран електронен подпис (КЕП), с който кандидатът създава профил в ИСУН 2020.
VIII. Срокове за кандидатстване:
До  08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в
 секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени
производства.
До 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в
секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства.
До 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа  дейност в секторите на интензивните на знание услуги

Програми

1     Подмярка 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА", Мярка 4 "Инвестиции в материални активи" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020

Подмярка 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА", Мярка 4 "Инвестиции в материални активи" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020

Приемът на проектни предложения по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 стартира на 14 април с отварянето на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи”.Бюджетът, който ще бъде...
Read more 
2     Предлагаме на Вашето внимание услуги по отчитане на проекти по Схема „Младежка заетост“

Предлагаме на Вашето внимание услуги по отчитане на проекти по Схема „Младежка заетост“

В случай, че сте одобрен работодател по схема „Младежка заетост“, можете да се възползвате от нашите услуги при подготовка на документацията за отчитане на разходите по проекта. Нашите специалисти ще са изцяло на ваше разположение във връзка с...
Read more 
3     Програма "НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"

Програма "НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"

Стартира  процедура „Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. По програмата  се финансират проекти за наемане и обучение на безработни и неактивни лица. Размерът на безвъзмездната помощ е от 50 000 лв. до 391 166 лв., а финансирането 100% за микро (с...
Read more 
4     Програма "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"

Програма "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"

Обявена е програма "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" за стартиращи компании, които са които са създадени  преди не  повече от три години. Процедурата по оперантивна програма "Иновации и конкурентноспособност" е с краен срок за...
Read more 
5     Програмата INTERREG V-A Румъния-България

Програмата INTERREG V-A Румъния-България

Програмата INTERREG V-A Румъния-България и Първата покана за набиране на проектни предложения Приоритетна ОС 1 - Добре свързан регионСпецифична цел 1.1 Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри...
Read more 
6     ПРОЦЕДУРА: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП"

ПРОЦЕДУРА: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА“ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020”ПРОЦЕДУРА: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“I. Допустими кандидати:• Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона закооперациите;• Да са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за...
Read more