1.ЦПО „ЕВРОКИК“

Център за професионална квалификация „Еврокик“ е съвремен обучителен център за квалификация и преквалификация на кадри за подпомагане на тяхното развитие и професионална реализация в желана сфера от икономиката на страната. Центърът функционира с изключителната подкрепа на привлечени експерти с практически и педагогически опит - качествени, амбициозни, креативно мислещи и с иновативен поглед преподаватели, желаещи да предадат своите компетенции и опит на други амбицирани за самоусъвършенстване хора.  Лицензираните специалности са подбрани в резултат на осъществени проучвания и преки контакти с представители на бизнеса, търсейки контакт с реалната обстановка в страната и нуждите на бизнес средите от качествени кадри. Методите и формите на обучение са в унисон с дългосрочната визия на Центъра за развитие и непрекъснато внедряване на съвременни форми за професионално усъвършенстване за хора от различни възрасти и в различни пазарно-търсени направления. Мисията на ЦПО ЕВРОКИК е цялостна подкрепа от една страна на желаещите да се преквалифицират и да намерят по-добра реализация за трудоустрояване, а от друга – непрекъснато взаимодействие и изучаване потребностите на бизнеса от квалифицирани кадри в посока прогрес на иновативни решения и процеси.
http://www.knowhow.bg/

2.ДЗЗД „АЛЛЕС – Консулт“

Фирмата ДЗЗД „АЛЛЕС – Консулт“ предлага експертно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, както и финансово отчитане на европейски проекти.

3.БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ

Мисията на Сдружението e oсигуряване на среда за обмен на информация и добри практики и  подпомагане трансфера на европейски иновации и технологии в България с акцент върху модерните технологии, е-бизнеса, уеб-базираните решения, продължаващото обучение, международното сътрудничество, социалния диалог и др. с цел увеличаване конкурентоспособността на регионалната и националната икономика чрез обновяване на технологичната ѝ база и  инвестиране в областта на научните изследвания, иновациите и технологиите

Новини